Operasi Arithmetik

Penambahan (+)

Operasi ini mencampurkan dua nombor (atau lebih) kepada satu nombor baru iaitu jumlah.

Penolakan (-)

Penolakan merupakan operasi songsang penambahan. Hasil penolakan, iaitu perbezaan merupakan hasil tolakan subtrahend dari minuend. Kalau nilai minuend lebih besar daripada subtrahend, perbezaan akan menjadi nomobr positif, dan vice versa. Kalau minuend sama dengan subtrahend, perbezaan akan menjadi sifar.

Pendaraban (×)

Pendaraban merupakan penambahan berkali-kali. Pendaraban antara dua nombor, dipanggil faktor menghasilkan hasil darab. Indentiti pendaraban ialah nombor 1, kerana apa-apa nombor yang didarab dengan 1 akan menghasilkan nombor itu yang sama.

Pembahagian (÷)

Pembahagiab pula merupakan songsang operasi pendaraban. Pembahagian satu nombor oleh satu nombor yang lain menghasiklan hasil darab. Pembahagian sesuatu nombor oleh nombor sifar akan menghasilkan nombor tak tertakrif.

Lain

Operasi aritmetik lain termasuk peratus, punca kuasa dua, pengeksponenan, dan fungsi logaritma.

0 comments:

Post a Comment